University of West Georgia


Private user @ Pokey's Place

Gave 1.00 hour on 05/10/2021

Private user @ Pokey's Place

Gave 1.00 hour on 04/22/2021

Private user @ Pokey's Place

Gave 1.00 hour on 04/08/2021

Private user @ Pokey's Place

Gave 1.00 hour on 03/17/2021

Private user @ Family Group

Gave 2.00 hours on 02/11/2021

Private user @ Pokey's Place

Gave 1.00 hour on 01/28/2021

Private user @ Goodwill

Donated goods on 01/22/2021
Mia Washington

Mia @ Love Travels- University of West Georgia

Note: Food Pantry Dville

Gave 5.00 hours on 01/22/2021 with University of West Georgia